Cordes & Castenschiold
baggrund 04.jpg

Info

Betalingsoplysninger og forsikring

Betalingsoplysninger
 

Advokatfirmaet Cordes & Castenschiold

CVR-nr.: 38 69 74 20 (enkeltmandsvirksomhed)

Hovedklientkonto i Danske Bank, reg.nr. 3409, konto nr. 3409 816 045
SWIFT-BIC: DABADKKK
IBAN-no.: DK8730003409816045

Ved overførsel bedes henvist til j.nr. eller oplysninger, der klart identificerer, hvad betalingen angår.

Alle beløb som indbetales til Advokatfirmaet Cordes & Castenschiold indsættes på klientbankkonti i Danske Bank for klientens regning og risiko. Advokatfirmaet Cordes & Castenschiold påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på vores klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvortil beløbene er indbetalt, skulle blive nødlidende og dermed ikke i stand til at tilbagebetale beløbet helt eller delvis.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk


Forsikring

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at vi er:

  1. er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,

  2. er medlem af Advokatsamfundet,

  3. har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter Advokatsamfundets regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,

  4. ikke anvender aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

  5. samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som vi har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI Gerling, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Advokatfirmaet Cordes & Castenschiold er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Cordes & Castenschiold kan klage over salærets størrelse indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


_M1A7384-web.jpg